ܠܡܘܥܝܘ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܟܠ ܡܕܡ̣. ܐܠܐ ܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܗܘ̣ܐ
ܠܗ. ܕܢܚܘܐ ܕܠܝܬ ܡ̣ܢ ܟܘܠ * ܕܐܬܒܪܝ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܕܠܐ
ܡܝ̈ܐ ܕܝܢ ܕܐܫܬܝܬ ܐܪܥܐ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ̣. ܠܘ ܡ̈̈ܠܝܚܐ
ܗܘܘ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܬܗܘܡܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
ܗܘܘ. ܐܠܐ ܠܐ ܥܕܕܟܝܠ ܗܘܘ ܗܘܘ ܝܡ̈ܡܐ. ܒܝܡܡ̈ܝܗܘܢ
ܗܘ ܓܝܪ ܡܠܚܘ ܡܝܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܕܡ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܠܐ
ܡܠܝܚܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܓܝܪ ܠܫܩܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܡܡܠܐ ܟܠܗ̇
ܐܪܥܐ ܫܠܝܚܝܢ ܗܘܘ ܒܡܝ̈ܡܐ ܗܘܘ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܟܢܢܫܘ ܒܬܠܝܬܝܐ
ܠܝܡܡܡܝܗܘܢ. ܡܠܚܘܘ ܕܠܐ ܢܣܪܘܢ ܡܛܠ ܟܢܝܫܘܬܗܘܢ.
ܘܕܢܩܒܠܘܢ ܠܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܥܐܠܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܠܐ ܢܘܣܦܘܢ.
ܡܣܬ ܬܘܪܣܝܗ ܗܘ ܓܝܪ ܕܝܡܐ ܟܝܠܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܢܚܬܝܢ
ܠܗ. ܕܠܐ ܓܝܪ ܢܝܒܫܗ ܚܘܡܗ ܕܫܡܫܐ ܢܚ̇ܬܝܢ ܠܗ ܢܗܪ̈ܘܬܐ.
* ܘܕܠܐ ܢܣܓܐ ܠܗ ܘܢܣܩ ܢܚܟܝܗ̇ ܠܐܪܥܐ. ܒܠܥܐ ܠܗܘܢ
ܡܠܝܚܘܬܗ. ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܠܠܐ ܡܕܡ ܗܦܟܝܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ.
ܒܝܕ ܕܡܡܠܝܚܘܬܗ ܗ̣ܘ ܕܝܡܐ ܒܠܥܐ ܠܗܘܢ ܠܢܗܪ̈ܘܬܐ܀
1[1[ ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܕܥܡ ܒܪܝܬܗܘܢ ܕܡܝ̈ܐ ܐܬܒܪܝܘ
ܝܡ̇̇ܡܡܐ ܘܟܣܝܢ ܗܘܘ ܒܡ̈ܝܐ. ܐܦ ܟܕ ܢܗܘܘܢ ܝܡ̈ܡܐ
ܡܪ̈ܝܪܝܢ܆ ܡܒܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܡܪ̈ܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܐܝܟܢܐ
ܓܝܪ ܕܒܛܘܦܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܝܡ̈ܡܐ ܘܟܣܝܢ ܗܘܘ ܠܐ
ܕܝܢ ܐܫܟܚܘ ܠܡܗܦܟܝ ܠܟܝܢܗܘܢ ܡܪܝܪܐ. ܠܡ̇ܝܐ ܒܣܝ̈ܡܐ
ܕܛܘܦܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܪܘ ܐܘ
ܙ̈ܬܐ ܘܟܠ ܡܘ̈ܥܝܢ ܐܝܟܢܐ ܡܬܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ. ܐܘ
ܕܒܝܬ ܢܘܚ ܘܕܥܡܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܫܬܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ܀ ܐܦܢ
ܓܝܪ ܟܠ ܡܐܟܠܝܢ * ܠܗ ܘܠܕܥܡܗ ܦܩܕ ܠܗ ܠܡܥܠܘ. ܡܛܠ
ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܡ̣ܢ ܕܘܟ ܠܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̣. ܐܠܐ ܡܥܝܐ ܠܡܥܠܘ
ܠܐ ܐܟܣ ܗܘܐ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܩܒܘܬܐ
ܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܫܩܘܬܐ ܕܥ̈ܠܝܠܠܝ ܠܩܒܘܬܐ܀ ܐܝܟܝ ܕܠܐ ܗܟܝܠ
ܡܠܝܚܝܢ ܗܘܘ ܡܝ̈ܐ ܕܛܘܦܢܐ ܟܕ ܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܝܡ̈ܡܐ
ܒܓܘܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܪܝܪܝܢ ܗܘܘ ܡܝ̈ܐ ܕܐܬܟܢܫܘ
ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ. ܐܦܢ ܝܡ̈ܡܡܐ ܕܬܚܘܬܝܗܘܢ ܡܪܝܪܝܢ ܗܘܘ܀